Revize zdvihacích zařízení

Dle ČSN ISO 9927 – Inspekce jeřábů.
 • Inspekční prohlídky všech jeřábů. (Provádí se každý rok dle provozní dokumentace)
Dle ČSN 27 0142Revize jeřábů.
 • Strojní revize a revizní zkoušky jeřábů. (Provádí se dle zařazení výrobce zdvihacího zařízení uvedené v provozní dokumentaci). 
 • U mobilních jeřábů (automobilní jeřáby, hydraulické ruce, jeřáby na kolovém  podvozku) se revize provádí každý rok.
Dle ČSN EN 280 – Revize pracovní plošiny.
 • Revize nůžkových a ramenových pracovních plošin. (Provádíme každý rok dle provozní dokumentace)
Dle ČSN EN 60 204-1 – Revize elektrických zařízení.
 • Revize elektrických zařízení jeřábů a ostatních elektrických zařízení.
Dle ČSN ISO 12482-1 – Sledování stavu jeřábů.
 • Znalecká posouzení zdvihacích zařízení (Provádí revizní technik – znalec zdvihacích zařízení)
Inspekce, revize a znalecká posouzení provádíme na zdvihacích zařízeních:
 • Autojeřáby
 • Hydraulické ruce
 • Kladkostroje
 • Mostové jeřáby
 • Sloupové jeřáby
 • Pohyblivé pracovní plošiny
 • Vázací prostředky

Osvědčení

Revizní technici mají platná osvědčení revizních techniků vydané od TIČR Praha (Technická inspekce české republiky Praha).
Na každou provedenou prohlídku zdvihacího zařízení vypracuje revizní technik protokol o provedené inspekci nebo revizní zkoušce s uvedením zjištěných závad, datum jejich odstranění a platnosti inspekce nebo revizní zkoušky pro provozovatele.

 

Poznámka pro provozovatele zdvihacích zařízení:

V roce 1998 vyšla norma ČSN ISO 12482-1 Sledování stavu. V této normě je mimo jiné uvedeno, že veškerá zdvihací zařízení po určité době musí být podrobena zvláštnímu posouzení technického stavu.
U zdvihadel které jsou umístěna na pevné konstrukci musí být podrobena každých 20 let a u zdvihadel umístěna na pohyblivém (mobilním) podvozku, každých 10 let.
Bohužel z praxe víme, že tato technická posouzení se neprovádí a provozovatelé si vůbec neuvědomují, že při havárii zdvihadla kde dojde ke zranění nebo dokonce i k smrtelnému zranění zaměstnance nesou za toto neprovedení technického posouzení plnou zodpovědnost.
U provozovatelů kteří si toto nebezpečí uvědomují a tyto posouzení u nich provádíme, zjišťujeme, že zdvihadla na první pohled provozuschopná a při revizních zkouškách procházejí, jsou po celkové demontáži ve velmi špatném stavu. Jde vlastně o závady, které se při inspekcích nebo revizích neprovádějí. Nejvíce závad nacházíme u převodovek v kterých není olej, ozubení převodů opotřebená až do havarijního stavu, brzdové obložení je popraskané, ložiska a čepy opotřebované, zajišťující matice nezajištěné a další závady.
Takže dáváme na zvážení.  

Revizní technik zdvihacích zařízení a znalec zdvihacích zařízení:

 • Miroslav Zikmund
 • Jiří Havelka DiS

Školení obsluh na stavební stroje, vysokozdvižné vozíky a jeřáby:

Strojnický průkaz:

Základní a rozšiřovací kurzy strojníků (Vyhláška č. 77/1965 Sb.) stavebních (zemních) strojů (rypadla, čelní nakladače, vibrační válce, vrtné soupravy, grejdry a další).
Po absolvování kurzu z teoretické přípravy ve výcvikovém středisku následují zkoušky před zkušebními komisaři z teorie a praktické zkoušky, strojem se kterým absolvent absolvoval zácvik před školitelem. Po úspěšném složení zkoušky získá Strojnický průkaz.

Poznámka:
Protože k přijmutí do základního kurzu je třeba mít odpracovaný určitý počet hodin na stroji s kterým bude absolvent dělat zkoušku a on tyto hodiny nemá, umožníme mu v našem výcvikovém středisku tyto hodiny odpracovat a to tak, že mu zde zapůjčíme stroj na kterém potřebuje provést odbornou zkoušku. Praxi provádí pod odborným dozorem školitele, který určí dobu po které  je absolvent schopen bezpečně provádět zemní práce se svěřeným strojem a je schopen předvést praktickou zkoušku před zkušebními komisaři.

Řidič motorového vysokozdvižného vozíku:

Základní kurzy řidičů (ČSN ISO 3691) motorových a akumulátorových vozíků, retraků, bočních vozíků a dalších. V našem výcvikovém středisku máme k dispozici téměř všechny druhy vozíků. Po absolvování kurzu a úspěšném složení určeného počtu bodů z testových otázek a provedení praktické zkoušky před zkušebním komisařem s motorovým vozíkem získá průkaz „Obsluha motorového vozíku“.

Jeřábník. Vazač. Obsluha pracovní plošiny:

Základní kurzy jeřábníků (ČSN ISO 12480-1) pro zdvihadla, mostové jeřáby, autojeřáby, hydraulické ruce na nákladních automobilech atd. Absolvent kurzu získá základní teoretické znalosti v obsluze a údržbě jednotlivých typů jeřábů a bezpečné zacházení s jednotlivými typy a manipulaci s břemeny. Na závěr kurzu složí zkoušku z teoretické přípravy a praktickou zkoušku s jeřábem na kterou absolvoval teoretickou přípravu. Po úspěšném složení zkoušky obdrží průkaz „Jeřábník“.

Základní kurzy vazačů (ČSN ISO 12480-1) jsou určené k přípravě uchazečů k bezpečnému vázání břemen, použití vázacích prostředků, jejich kontroly, ošetřování a skladování. Po úspěšném složení zkoušky obdrží průkaz „Vazač“.

Základní kurzy obsluhy pojízdné pracovní plošiny (ČSN ISO 18878) jsou určené k bezpečnému zacházení s těmito technickými zařízeními. Absolvent kurzu získá základní znalosti v obsluze a údržbě plošiny. Dále postupy bezpečné práce ve výškách a používání osobních ochranných prostředků. Po absolvování kurzu složí zkoušku z teoretické přípravy a praktickou zkoušku, plošinou na kterou absolvoval teoretickou přípravu. Po úspěšném složení zkoušky obdrží průkaz
Obsluha pojízdné pracovní plošiny typu…….“.

U získaných oprávnění k obsluze výše uvedených technických zařízení provádíme periodická školení. U stavebních strojů provádíme opakovací školení každý druhý rok a u ostatních jedenkrát ročně.

Technické kontroly motorových vozíků a zemních (stavebních) strojů:

Manipulační technika

Kontrolní technik motorových vozíků
Dle ČSN 26 88005 Technické kontroly a dalších souvisejících předpisů provádíme technické kontroly vysokozdvižných vozíků.

Stavební stroje

Kontrolní technik zemních strojů ( stavebních strojů)
Na základě Nařízení vlády č. 378/2001, Sb. § 4 a dalších souvisejících předpisů provádíme technické kontroly zemních (stavebních strojů).